Top

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti SOWA gym s.r.o., Vajnorská 108, 831 04 Bratislava, IČO: 51 964 422, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 131726/B, DIČ: 2120847762, v mene ktorej konajú Lukáš Roziak, konateľ, Simon Štěpánek, konateľ, Michal Vydarený, konateľ, Martin Virba, konateľ, Karolína Bojková, konateľ (ďalej len „Poskytovateľ“) a zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Poskytovateľom, ako poskytovateľom služieb a zákazníkom ako prijímateľom služieb, prostredníctvom internetu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb, definovanej v ďalších ustanoveniach (ďalej len „Podmienky“).

 

2. V TÝCHTO PODMIENKACH SA ĎALEJ POUŽÍVAJÚ POJMY:

„Adresa pre elektronickú komunikáciu“ s Poskytovateľom je info@sowagym.com (ďalej len „E-mailová adresa“).

„Webová stránka Poskytovateľa“ – je webová stránka www.sowagym.com (ďalej len „Stránka“).

„Služby“ – sú služby poskytované Poskytovateľom, v rámci predmetov obchodnej činnosti Poskytovateľa, najmä organizovanie a uskutočňovanie pohybových aktivít (ďalej aj ako „SOWA tréning“) a tréningové poradenstvo (spolu ďalej aj ako „Služby“). Tieto Podmienky charakterizujú v ďalších ustanoveniach jednotlivé druhy, resp. formy poskytovania Služieb, napr. vo forme Permanentka, ktorá zahŕňa viac SOWA tréningov za zvýhodnenú cenu na určité časové obdobie (ďalej len „Permanentka“). Jednotlivé druhy SOWA tréningov a Permanentiek sa uvádzajú na Stránke.

„Miesto poskytovania Služieb“ – športová lokalita SOWA gym, vrátane ďalších zariadení prístupných tretím osobám, na ktorých Poskytovateľ poskytuje Služby podľa Zmluvy (ďalej len „Miesto“). Služby sú poskytované na Miestach uvedených na Stránke.

„Zákazník“ – môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, charakterizovanej nižšie v týchto Podmienkach, prijíma poskytované Služby zo strany Poskytovateľa (ďalej len „Zákazník“). V prípade osôb mladších ako 18 rokov je potrebný písomný podpis zákonného zástupcu.

„Bezpečnostné a iné predpisy“ – sú právne predpisy, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v Slovenskej republike, v dobe poskytovania Služieb Zákazníkovi, ktorými je Zákazník a Poskytovateľ povinný sa riadiť, a ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri poskytovaní Služieb a využívaní Miesta.

„Zmluva o poskytovaní služieb“ – je Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi Poskytovateľom, ako poskytovateľom Služieb a Zákazníkom, ako prijímateľom Služieb, v rámci ktorej Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi Služby vo forme Permanentky alebo jednorazovo, tzv. SOWA tréning (ďalej len „Zmluva“).

„Zmluvné strany“ – Poskytovateľ a Zákazník (ďalej len „Zmluvné strany“).

 

II. Registrácia Zákazníka a vznik Zmluvy

1. Podmienkou pre poskytovanie Služieb Zákazníkovi je registrácia Zákazníka cez prihlasovací formulár na Stránke Poskytovateľa.

2. Dňom registrácie Zákazníka cez prihlasovací formulár na Stránke Poskytovateľa a súhlasom Zákazníka s týmito Podmienkami, vzniká Zmluva. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

III. Formy poskytovaných služieb

Poskytovateľ poskytuje a Zákazník prijíma, resp. je oprávnený prijímať Služby v nasledovnej forme:

1. Poskytovanie Služieb vo forme SOWA tréning Poskytovateľ uskutočňuje vo forme pravidelných jednorazových športových akcií, resp. podujatí, ktorých Miesto, program, počet Hodín a cenu Poskytovateľ zverejňuje na Stránke.

2. Poskytovanie Služieb vo forme Permanentky oprávňuje Zákazníka prijímať Služby vo forme SOWA tréning za zvýhodnenú cenu, a to po dobu uvedenej na Permanentke.

 

IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Zákazníka a skončenie Zmluvy

1. Cenu Permanentky je Zákazník povinný zaplatiť pred alebo do týždňa po začatí trénovania .

2. Zákazník je povinný včas uhradiť cenu Permanentky, a to na základe potvrdzujúceho e-mailu, zaslaného zo strany Poskytovateľa, o zakúpení Permanentky, na číslo účtu Poskytovateľa, vedený vo Fio banke, a.s., č. ú. SK7383300000002101507950 (ďalej len „Bankový účet“), a to najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia potvrdzujúceho e-mailu. Cena za Permanentku sa považuje za zaplatenú v deň jej pripísania na účet Prevádzkovateľa. V prípade, ak Zákazník cenu Permanentky nezaplatí ani na základe výzvy Poskytovateľa, nie je oprávnený čerpať Permanentku a Poskytovateľ je oprávnený do pripísania sumy na Bankový účet, požadovať od Zákazníka úhradu jednotlivých SOWA tréningov, absolvovaných zo strany Zákazníka, v hodnote 10€ za každý absolvovaný SOWA tréning.

3. Pri registrácii v prihlasovacom formulári na Stránke je Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje je Zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať nahlásením na emailovú adresu. V opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté Zákazníkovi, z dôvodu neoznámenia zmeny údajov.

4. Zákazník je kedykoľvek počas trvania Zmluvy oprávnený Zmluvu vypovedať alebo prerušiť, a to vo forme Žiadosti o zrušenie alebo prerušenie Zmluvy, adresovanú Poskytovateľovi elektronickými prostriedkami na E-mailovú adresu Poskytovateľa. Vypovedanie Zmluvy je účinné doručením Žiadosti o zrušenie alebo prerušenie Účtu Poskytovateľovi. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný do 2 pracovných dní uskutočniť výmaz údajov Zákazníka na Stránke a zrušiť registráciu Zákazníka. Zákazník je oprávnený sa kedykoľvek opäť zaregistrovať. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť Účet Zákazníka, ak Zákazník hrubo porušuje tieto Podmienky.

5. Zmluvu uzavretú na dobu určitú v trvaní 1 mesiaca nemožno prerušiť. Zmluvu uzavretú na dobu určitú v trvaní 4 mesiacov možno prerušiť iba 1x, pričom členstvo má dobu trvania maximálne 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia členstva. Zmluvu uzavretú na dobu určitú v trvaní 12 mesiacov možno prerušiť iba 2x, pričom členstvo má dobu trvania maximálne 16 mesiacov odo dňa uzatvorenia členstva.

6. Zmluvu uzavretú na dobu určitú v trvaní 4 alebo 12 mesiacov môže Zákazník predčasne ukončiť. Poskytovateľ v tom prípade vráti Zákazníkovi tú časť zaplatených členských poplatkov, ktoré pripadajú na nespotrebované mesiace. Poskytovateľ však výslovne upozorňuje Zákazníka, že v tom prípade sa cena za Služby za 1 mesiac spravuje aktuálnym cenníkom Poskytovateľa (t. j. aktuálne 90 eur za mesiac) a neuplatní sa žiadna množstevná zľava.

 

V. Vyhlásenia Zákazníka a súhlas Zákazníka so spracovaním osobných údajov

1. Zákazník súhlasom s týmito Podmienkami vyhlasuje, že si nie je vedomý zdravotných ťažkostí, ktoré by mu čo i len čiastočne bránili vykonávať fyzickú aktivitu spojenú s poskytovaním Služieb zo strany Poskytovateľa a Poskytovateľa pravdivo oboznámil so svojim zdravotným stavom pred začatím poskytovania Služieb. V prípade zmeny zdravotného stavu počas poskytovania Služieb je Zákazník povinný informovať Poskytovateľa. Zákazník vyhlasuje, že vykonávanie fyzickej aktivity v rámci poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa a účasť na SOWA tréningu, je na jeho (Zákazníkovo) vlastné riziko a nebezpečenstvo. Poskytovateľ týmto nezodpovedá za zdravotný stav Zákazníka pred, po a ani počas poskytovania Služieb.

2. Zákazník vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s týmito Podmienkami, s prevádzkovým poriadkom Miesta a Bezpečnostnými a inými predpismi a týmto sa zaväzuje riadiť sa pri užívaní Služieb pokynmi Poskytovateľa, či pokynmi zodpovednej osoby poverenej Poskytovateľom (trénera).

3. Zákazník súhlasom s týmito Podmienkami udeľuje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, v rozsahu podľa formulára pri registrácii Zákazníka na Stránke do Účtu Zákazníka (ďalej len „Osobné údaje“). Tento súhlas Zákazník udeľuje na dobu do zrušenia Zmluvy podľa čl. IV. ods. 4 týchto Podmienok. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje Zákazníka tretím osobám a zodpovedá za ich bezpečnosť.

4. Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo Zmluvy, pre účely vedenia Účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných správ Zákazníkovi.

5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7. V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že Poskytovateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Zákazníka alebo v rozpore so zákonom, hlavne pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať Poskytovateľa o vysvetlenie,
  • požiadať, aby Poskytovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Môže ísť hlavne o blokovanie, zaobstaranie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Ak je žiadosť Zákazníka podľa predošlej vety oprávnená, Poskytovateľ okamžite odstráni tento stav. Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie, má Zákazník právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie zákazníka obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

8. Ak Zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný túto informáciu poskytnúť. Poskytovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady na nevyhnutné pre poskytnutie informácie.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda účinnosť udelením súhlasu s týmito Podmienkami pri registrácii Zákazníka na Stránke.

2. Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku.

3. Znenie Podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia Podmienok, okrem práva nového Zákazníka na tzv. „free hodinu“, ktorú získal nový Zákazník pri registrácii na Stránke.

4. Právne vzťahy Poskytovateľa so Zákazníkom výslovne neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

5. Právne vzťahy Poskytovateľa so Zákazníkom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

6. Zákazník súhlasom s týmito Podmienkami vyhlasuje, že sa s týmito Podmienkami oboznámil, že sú mu jasné práva a povinnosti, ktoré pre neho a pre Poskytovateľa vyplývajú z týchto Podmienok a zo Zmluvy, že Zmluvu uzatvoril slobodne, vážne, bez nátlaku a za nápadne nevýhodných podmienok.

7. Tieto Podmienky sú vyhotovené v elektronickej podobe a sú nepretržite prístupné na Stránke.

 

Bratislava, 19.12.2021

SOWA gym s.r.o.